วัน เสาร์ วันที่ 10 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
     
     
     
ประธานกรรมการ
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ประกาศ ณ 1 ธันวาคม 2559
เงินกู้สามัญ 6.00
เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา 5.75
เงินกู้พิเศษ 6.00
เงินกู้ฉุกเฉิน 6.00
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประกาศ ณ 1 สิงหาคม 2559
ฝากออมทรัพย์ 3.50
ฝากออมทรัพย์พิเศษ 4.00
ฝากประจำ 4.25
เวลา/สถิติ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


   ทักทาย...
365.ประกาศรายชื่อผุ้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 33

 

 

รายละเอียดคลิกที่เพื่อดาว์นโหลด

อื่น ๆ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก
  กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น
  วันหยุดทำการสหกรณ์
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกศึกษาดูงานแหล่งอาชีพเสริม เขาใหญ่ นครราชสีมา
  นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแก้ไขระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก,การสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกปี 2559 และการแจ้งสาระสำคัญในกรมธรรม์ประกันชีวิตบริษัท AIA จำกัด
  ประชมสัญจรของสหกรณ์ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลท่าอุเทน
  ประกาศดอกเบี้ยเงินฝากจากสมาชิก
  กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น
  หนังสือแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพื่อคุณภาพชีวิตสมาชิก 2559
  ประกาศรับสมัครเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 24-28 เมษายน 2559
  ประกาศย้ายที่ทำการใหม่
  ประกาสอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสมาชิก
  ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น
  ประกาศลดดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก
  การให้เงินสันบสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ขอเชิญมีส่วมร่วมสร้างพระอนุสาวีย์พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย
  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จำกัด ชุดที่ 32 (ชุดปัจจุบัน ปี 2559)
  แผนการประชุมสามัญพิจารณากู้ยืมเงินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จำกัด
  รายงานการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจำปี 2558
  ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 32
  รับสมัครสมาชิกเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 32
  ประกาศเรื่องการรับสมัครผู้แทนสมาชิกปี-2559
  ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้ง
  ประกาศเสนอราคาอาคารพาณิชย์
  การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2558
  กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสมาชิก
  หนังสือแจ้งความประสงค์ในการส่งชำระต้นเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินหมุนเวียน
  สัญญากู้เงินฉุกเฉิน มีนาคม 2558 ยกเลิก
  สัญญากู้เงินพิเศษ มีนาคม 2558 ยกเลิก
  สัญญากู้เงินสามัญ มีนาคม 2558 ยกเลิก
  สัญญากู้เงินสามัญเพื่อการศึกษา มีนาคม 2558 ยกเลิก
  กำหนดการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม
  ราชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม
  การรับสมัครผู้แทนสมาชิก ประจำปีบัญชี 2558
  คณะกรรมการเร่งรัดหนี้สิน ชุดที่ 31
  คณะกรรมการตรวจสอบภายใน ชุดที่ 31
  คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 31
  คณะกรรมการเงินกู้ ชุดที่ 31
  คณะกรรมการอำนวยการชุดที่ 31
  คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 31
  คณะกรรมการดำเนินการ
อื่น ๆ...
  งานฌาปนกิจ
  ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนมจำกัด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมฯ
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สาธารณสุขนครพนม
  พรบ.ฌาปนกิจสงเคราะห์
  ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สาธารณสุขนครพนมจำกัด เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สาธารณสุขนครพนมจำกัด
  ขั้นตอนดูรายละเอียดการเรียกเก็บเงิน กองทุนเข้มข็ง และ ฌกส.สสจ.นพ
อื่น ๆ...
  ศูนย์ประสาน สสธท./ชสอ.
  การรับสมัครสมาชิกสมทบ บิดา-มารดา
  ขอความร่วมมือให้คัดกรองผู้สมัครโดยเฉพาะการนำผู้สมัครที่มีสุขภาพไม่แข็งแรงมาสมัคร(คนป่วย)
  แบบฟอร์มต่าง ๆ ของ ชสอ.
  แบบฟอร์มต่าง ๆ ของ สสธท และ กสธท
  ขั้นตอนดูรายละเอียดการเรียกเก็บเงิน ชสอ และ สสธท.
  แบบฟอร์มการลาออกจากสมาชิก ชสอ
  แบบฟอร์มการลาออกจากสมาชิก สสธท
อื่น ๆ...
  แบบฟอร์มต่าง ๆ
 หนังสือขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต
 สัญญากู้เงินฉุกเฉินกรณีพิเศษ 2559
 แบบฟอร์มทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 2559
 หนังสือขอส่งเปลี่ยนแปลงเงินฝากรายเดือน
 สัญญากู้เงินสามัญเพื่อการศึกษา 2559
 สัญญากู้เงินสามัญ 2559
 สัญญากู้เงินพิเศษ 2559
 สัญญากู้เงินฉุกเฉิน ปี 2559
 หนังสื่อขอเปลี่ยนแปลงต้นเงินกู้พิเศษ
 ใบสมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ปี 2558
 ใบสมัครผู้แทนสมาชิก 2558
 ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 2558
 หนังสื่อขอซื้อหุ้น
 หนังสือแสดงความประสงค์ในการสร้างหลักประกันความเสี่ยง
 หนังสือสัญญากู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินกรณีพิเศษ 2558
 ใบสำคัญจ่าย
 หนังสือแจ้งการลาออกการเป็นสมาชิก สสจนพ
 หนังสือแจ้งการลาออกจากการเป็นสมาชิก กองทุนเข้มแข็ง
 ใบสมัครสมาชิกสหกรณ์ประเภทสามัญ
 สัญญาเงินกู้ฉุกเฉินกรณีพิเศษ ใหม่
 หนังสือขอเบิกเงินค่าเคารพศพทายาทสมาชิก
 หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน หักเงินชำระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์
 ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ
 หนังสือขอส่ง/เปลี่ยนแปลงเงินต้นฉุกเฉินหมุนเวียน
 แบบฟอร์มขอรับสวัสดิการใหม่(แก้ไข 13 สิงหาคม 2556)
 ใบลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ
 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน
 หนังสือขอเปลี่ยนแปลงค่าหุ้นรายเดือน
 หนังสือมอบฉันทะ
 หนังสื่อขอเปลี่ยนแปลงต้นเงินกู้สามัญ
อื่น ๆ...
  จดหมายข่าว/วารสาร
 จดหมายข่าวฉบับที่ 1 พ.ศ 2557
อื่น ๆ...
  ระเบียบ
 ระเบียบเงินกู้ปี 2557
อื่น ๆ...
  ภาพกิจกรรม
 
สหกรณ์พบสมาชิกหน่วยอำเภอโพนสวรรค์ 20 กรกฏาคม 2558
 
สหกรณ์พบสมาชิกหน่วยอำเภอท่าอุเทน 21 กรกฏาคม 2558
 
สหกรณ์พบสมาชิกหน่วยอำเภอบ้านแพง ปี 2558
 
สหกรณ์พบสมาชิกหน่วยอำเภอศรีสงคราม
 
สหกรณ์พบสมาชิกหน่วยนาทม
 
งานศพบิดาของนางภัทรวรรณ ชัยสวัสดิ์ กรรมการสหกรณ์
 
จับฉลาก ครั้งที่ 1 วันที่ 30 พฤษภาคม 2557
 
สหกรณ์พบสมาชิกหน่วยอำเภอเมือง สสจ. วพบ.นครพนม
 
สหกรณ์พบสมาชิกหน่วยอำเภอธาตุพนม วันที่ 8 เดือน พฤ
 
สหกรณ์พบสมาชิกหน่วยอำเภอปลาปาก วันที่ 7 เดือน พฤษภ
 
สหกรณ์พบสมาชิกหน่วยอำเภอโพนสวรรค์ วันที่ 30 เดือน
 
สหกรณ์พบสมาชิกหน่วยอำเภอบ้านแพง วันที่ 28 เดือน เม
อ่านต่อ..
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จำกัด (สอ.สสจ.นพ) 
339/9 ถนนศรีเทพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ 042515793 โทรสาร 042515739
ออกแบบและพัฒนาโดย
นายราชสัน ธิสุทอน E-Mail : Rashasanton@hotmail.com