กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
1. พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ คลิกที่เพื่อดาว์นโหลด  
2. พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๔๒   คลิกที่เพื่อดาว์นโหลด  
3. กฎกระทรวง กำหนดประเภทของสหกรณ์ที่จะรับจดทะเบียน พ.ศ.๒๕๔๘ คลิกที่เพื่อดาว์นโหลด  
4. คำสั่งนายทะเบียน เรื่องคุณสมบัติของสมาชิกสมทบตามมาตรา ๔๑ พรบ.สหกรณ์ คลิกที่เพื่อดาว์นโหลด  
5. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)พ.ศ.๒๕๕๗ คลิกที่เพื่อดาว์นโหลด  
6. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. พ.ศ. ๒๕๔๒ คลิกที่เพื่อดาว์นโหลด  

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จำกัด (สอ.สสจ.นพ)
339/9 ถนนศรีเทพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ 042515793 โทรสาร 042515739