ระยะทางกรมทางหลวง

คลิกที่นี้เพื่อ ไป http://dohgis.doh.go.th/dohtotravel/   

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จำกัด (สอ.สสจ.นพ)
339/9 ถนนศรีเทพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ 042515793 โทรสาร 042515739