ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1)” ครั้งที่ 7 วันที่ 17-18 พ.ค. 61

  ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1)” ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ ด้านการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์แต่ละประเภท  ระบบบัญชี  ระบบควบคุมภายใน ระเบียบ และคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์  และเทคนิคการตรวจสอบกิจการด้านต่างๆ และฝึกปฏิบัติเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นระหว่าง ผู้เข้ารับการฝึกอบรมกับวิทยากร เพื่อนำมาพัฒนาขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ต่อไป  

 

รายละเอียดคลิกที่นี้

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จำกัด (สอ.สสจ.นพ)
339/9 ถนนศรีเทพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ 042515793 โทรสาร 042515739