วัน อังคาร วันที่ 16 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562
     
     
     
   
 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
136.ถือใช้คำบรรยายลักษณะงานฝ่ายจัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จำกัด
134.นโยบายและมาตรฐานกรอบแนวทางการดำเนินงานด้านความเสมอภาค
133.ประกาศช่องทางการเสนอแนะข้อคิดเห็นให้แก่สมาชิกรับทราบ
132.โครงการสหกรณ์สัญจร
131.การให้เงินกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่สมาชิกสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2562
130.หลักเกณฑ์ในการให้เงินกู้สามัญเพื่อการดำรงชีพแก่สมาชิก
129.ประกาศแจ้งแนวทางการปฏิบัติในการยื่นเอกสารขอกู้เงินกับสหกรณ์
128.ประกาศกำหนดวันพิจารณาอนุมัติเงินกู้
127.การให้เงินกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่สมาชิกสหกรณ์
123.วันสหกรณ์แห่งชาติ
อ่านต่อ..
  ภาพกิจกรรม
คณะกรรมการ
 • นางดาราวรรณ มณีกุลทรัพย์
  กรรมการดำเนินการ
 • นายทวี ดีละ
  กรรมการและเลขานุการ
 • นางสวาท ศิลปรายะ
  กรรมการดำเนินการ
 • นายอุระชาติ ชิณจักร์
  กรรมการดำเนินการ
 • นางจิรัชญา อุไรวงศ์
  กรรมการดำเนินการ
 • นางสาวเบญจรัตน์ พ่อชมภู
  กรรมการดำเนินการ
 • นายนิรัญ จันทะพันธ์
  กรรมการดำเนินการ
 • นายดาบชัย โพธิ์สุวรรณ
  ประธานกรรมการ
 • นายบุญเลิศ คลีล้วน
  กรรมการดำเนินการ
 • นางประเดิม อภัยโส
  กรรมการและเหรัญญิก
 • นายอดิเรก วงค์แสงน้อย
  กรรมการดำเนินการ
 • นางสาวธัญรัศม์ คล้ายขำ
  กรรมการดำเนินการ
 • นางภัทรวรรณ ชัยสวัสดิ์
  กรรมการดำเนินการ
 • นายประสิทธิ์ โกษาแสง
  กรรมการดำเนินการ
 • นางลักษมี แสงสว่าง
  กรรมการดำเนินการ
ฝ่ายจัดการ
 • นายยงยุทธิ์ พุฒเพ็ง
  เจ้าหน้าที่สมาคม
 • นางเพ็ญศรี ทิพย์ศรี
  รองผู้จัดการ
 • นายอนุชา แซ่ย่อง
  พนักงานขับรถยนต์
 • นางสุพัตรา เอกอายะ
  ผู้จัดการ
 • นางนาตยา เผ่าพันธ์
  หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ
 • นางสาววรินท์รัตน์ เนตรไลย์
  หัวหน้าฝ่ายจัดเก็บ
 • นางเดือนฤดี พลนารี
  แม่บ้าน
 • นางสาววราลักษณ์ ไชยรัตน์
  หัวหน้าฝ่ายธุรการ
 • นายราชสัน ธิสุทอน
  หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ
 • นางสาวอรอุมา พ่อชมภู
  หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและติดตามหนี้สิน
ประวัติและข้อมูลพื้นฐานของสหกรณ์
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์
วิสัยทัศน์และพันธกิจสหกรณ์
ขอบเขต/อำนาจ/หน้าที่
ผังโครงสร้างองค์กร
จรรยาบรรณ
หลักการ อุดมการณ์และวิธีการสหกรณ์
รายนามประธานกรรมการ
แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จำกัด
คำรับรองการปฏิบัติงาน
 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จำกัด (สอ.สสจ.นพ)
339/9 ถนนศรีเทพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ 042515793 โทรสาร 042515739