วัน วันพุธ วันที่ 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561
     
     
     
   
 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
105.รับสมัครสมาชิกเป็นคณะกรรมการเลือกตั้ง ประจำปี 2561
104.วันหยุดทำการของสหกรณ์
103.ยกเลิกประกาศการสอบราคาจ้างงานปรับปรุงห้องทำการ ป้าย ห้องน้ำ
101.การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2561
100.ประกาศผลการสอบราคาจ้างงานปรับปรุงห้องทำการ ป้าย ห้องน้ำ
88.สอบราคาจ้างงานปรับปรุงห้องน้ำสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จำกัด
87.ประชาสัมพันธ์สหกรณ์พบสมาชิก
86.ประกาศการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินกรณีพิเศษแก่สมาชิก ครั้งที่ 2
85.เสนอแผนคุม้ครองประกันสินเชื่อแบบกลุ่ม
84.กองทุนสวัสดิการ สหกรณ์ออมทรัพย์ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อ่านต่อ..
  ภาพกิจกรรม
คณะกรรมการ
 • นายวรพิชญ์ สังข์พุทธินันทน์
  รองประธานกรรมการที่ 1
 • นายสมภพ แสงจันทร์
  กรรมการ
 • นายอุระชาติ ชิณจักร
  กรรมการ
 • นางพิชญา สำราญพิศ
  กรรมการ
 • นางวราภรณ์ กิติศรีวรพันธุ์
  รองประธานกรรมการที่ 2
 • นายนิรัญ จันทะพันธ์
  กรรมการ
 • นายวันชัย นักบุญ
  กรรมการ
 • ดร.นิติเวช นนท์จันทร์
  ประธานกรรมการ
 • นางสาวธัญรัศม์ คล้ายขำ
  กรรมการ
 • นายอดิเรก วงค์แสงน้อย
  กรรมการ
 • นางภัทรวรรณ ชัยสวัสดิ์
  กรรมการ
 • นางประเดิม อภัยโส
  กรรมการ
 • นางดาราวรรณ มณีกุลทรัพย์
  กรรมการ
 • นายประสิทธิ์ โกษาแสง
  กรรมการ
 • นางลักษมี แสงสว่าง
  กรรมการ
ฝ่ายจัดการ
 • นางสาวอรอุมา พ่อชมภู
  หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและติดตามหนี้สิน
 • นายราชสัน ธิสุทอน
  หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ
 • นางสาววราลักษณ์ ไชยรัตน์
  หัวหน้าฝ่ายธุรการ
 • นางเดือนฤดี พลนารี
  แม่บ้าน
 • นางสาววรินท์รัตน์ เนตรไลย์
  หัวหน้าฝ่ายจัดเก็บ
 • นางนาตยา เผ่าพันธ์
  หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ
 • นายสุรฉัตร สุวรรณมาโจ
  หัวหน้าฝ่ายบัญชี
 • นางสุพัตรา เอกอายะ
  ผู้จัดการ
 • นายอนุชา แซ่ย่อง
  พนักงานขับรถยนต์
 • นางเพ็ญศรี ทิพย์ศรี
  รองผู้จัดการ
 • นายยงยุทธิ์ พุฒเพ็ง
  เจ้าหน้าที่สมาคม
ประวัติและข้อมูลพื้นฐานของสหกรณ์
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์
วิสัยทัศน์และพันธกิจสหกรณ์
ขอบเขต/อำนาจ/หน้าที่
ผังโครงสร้างองค์กร
จรรยาบรรณ
หลักการ อุดมการณ์และวิธีการสหกรณ์
รายนามประธานกรรมการ
แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จำกัด
คำรับรองการปฏิบัติงาน
 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จำกัด (สอ.สสจ.นพ)
339/9 ถนนศรีเทพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ 042515793 โทรสาร 042515739