วัน เสาร์ วันที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561
     
     
     
   
 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
88.สอบราคาจ้างงานปรับปรุงห้องน้ำสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จำกัด
87.ประชาสัมพันธ์สหกรณ์พบสมาชิก
86.ประกาศการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินกรณีพิเศษแก่สมาชิก ครั้งที่ 2
85.เสนอแผนคุม้ครองประกันสินเชื่อแบบกลุ่ม
84.กองทุนสวัสดิการ สหกรณ์ออมทรัพย์ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
82.แจ้งเลื่อนเวลาการเปิดซองสอบราคา
80.ประกาศแจ้งเลื่อนกำหนดการเปิดซอง
79.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยอาชีพเสริม 2561
78.ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพนัธ์ประกาศสอบราคาจา้งปรับปรุงอาคารสา นกังานสหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุขนครพนม จ ากัด
77.ประกาศวันหยุดทำการสหกรณ์ วันแรงงาน
อ่านต่อ..
  ภาพกิจกรรม
คณะกรรมการ
 • นายวรพิชญ์ สังข์พุทธินันทน์
  รองประธานกรรมการที่ 1
 • นายสมภพ แสงจันทร์
  กรรมการ
 • นายอุระชาติ ชิณจักร
  กรรมการ
 • นางพิชญา สำราญพิศ
  กรรมการ
 • นางวราภรณ์ กิติศรีวรพันธุ์
  รองประธานกรรมการที่ 2
 • นายนิรัญ จันทะพันธ์
  กรรมการ
 • นายวันชัย นักบุญ
  กรรมการ
 • ดร.นิติเวช นนท์จันทร์
  ประธานกรรมการ
 • นางสาวธัญรัศม์ คล้ายขำ
  กรรมการ
 • นายอดิเรก วงค์แสงน้อย
  กรรมการ
 • นางภัทรวรรณ ชัยสวัสดิ์
  กรรมการ
 • นางประเดิม อภัยโส
  กรรมการ
 • นางดาราวรรณ มณีกุลทรัพย์
  กรรมการ
 • นายประสิทธิ์ โกษาแสง
  กรรมการ
 • นางลักษมี แสงสว่าง
  กรรมการ
ฝ่ายจัดการ
 • นางสาวอรอุมา พ่อชมภู
  หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและติดตามหนี้สิน
 • นายราชสัน ธิสุทอน
  หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ
 • นางสาววราลักษณ์ ไชยรัตน์
  หัวหน้าฝ่ายธุรการ
 • นางเดือนฤดี พลนารี
  แม่บ้าน
 • นางสาววรินท์รัตน์ เนตรไลย์
  หัวหน้าฝ่ายจัดเก็บ
 • นางนาตยา เผ่าพันธ์
  หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ
 • นายสุรฉัตร สุวรรณมาโจ
  หัวหน้าฝ่ายบัญชี
 • นางสุพัตรา เอกอายะ
  ผู้จัดการ
 • นายอนุชา แซ่ย่อง
  พนักงานขับรถยนต์
 • นางเพ็ญศรี ทิพย์ศรี
  รองผู้จัดการ
 • นายยงยุทธิ์ พุฒเพ็ง
  เจ้าหน้าที่สมาคม
 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จำกัด (สอ.สสจ.นพ)
339/9 ถนนศรีเทพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ 042515793 โทรสาร 042515739