วัน อังคาร วันที่ 07 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563
     
     
     
   
คณะกรรมการ
 • นายณตฤณ จันทะเสน
  กรรมการดำเนินการ
 • นายมงคล ธงยศ
  กรรมการดำเนินการ
 • นายดุษฎี บุนนท์
  กรรมการดำเนินการ
 • นายวรงค์ บุญระมี
  กรรมการดำเนินการ
 • นางอรัญญา นรสาร
  กรรมการดำเนินการ
 • นางสาวกรรณิการ์ อุดมกัน
  กรรมการดำเนินการ
 • นายภาสกร กิติศรีวรพันธุ์
  กรรมการดำเนินการ
 • นายทวี ดีละ
  กรรมการและเลขานุการ
 • นางสวาท ศิลปรายะ
  กรรมการดำเนินการ
 • นายอุระชาติ ชิณจักร์
  กรรมการดำเนินการ
 • นางจิรัชญา อุไรวงศ์
  กรรมการดำเนินการ
 • นางสาวเบญจรัตน์ พ่อชมภู
  กรรมการดำเนินการ
 • นายนิรัญ จันทะพันธ์
  กรรมการดำเนินการ
 • นายดาบชัย โพธิ์สุวรรณ
  ประธานกรรมการ
 • นายบุญเลิศ คลีล้วน
  กรรมการดำเนินการ
 

กลุ่มไลน์สหกรณ์
 

Line Admin
 ข่าวประชาสัมพันธ์
160.รายนามคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จำกัด ชุดที่ 36
159.แผนผังประชุมใหญ่ประจำปี 2562 ณ ศูนย์ประชุมหนองบึง
158.ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
157.รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จำกัด
156.ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์
155.รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่
154.ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศวันหยุดทำการสหกรณ์
153.กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการยื่นสัญญาเงินกู้เงินจากสหกรณ์
152.รับสมัครสมาชิกเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 36
151.โครงการ SMS ขอบอก
148.เชิญชวนสมาชิกสหกรณ์จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
147.ประกาศรับสมัครสมาชิกเป็นคณะกรรมการเลือก
146.ประกาศวันหยุดทำการสหกรณ์
145.ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สมาชิกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน หลักสูตร 1" ของสหกรณ์
144.ประกาศผลการเสนอแผนคุ้มครองประกันสินเชื่อแบบกลุ่ม
143.ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกที่ยืนขอทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2562 ได้ที่ QRcode ด้านล่างเลยนะครับ
142.ประกาศขยายระยะเวลาเสนอแผนคุ้มครองประกันสินเชื่อแบบกลุ่ม
141.เรื่อง การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2562
140.เสนอแผนความคุ้มครองประกันสินเชื่อแบบกลุ่ม
139.แจ้งพ้นสภาพสมาชิกสมาคมตามข้อบังคับ
138.เชิญชวนบริษัทประกันชีวิตเข้าเสนอราคา
137.เรื่อง ประกาศช่องทางการให้บริการที่มีความครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จำกัด
136.ถือใช้คำบรรยายลักษณะงานฝ่ายจัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จำกัด
134.นโยบายและมาตรฐานกรอบแนวทางการดำเนินงานด้านความเสมอภาค
133.ประกาศช่องทางการเสนอแนะข้อคิดเห็นให้แก่สมาชิกรับทราบ
132.โครงการสหกรณ์สัญจร
131.การให้เงินกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่สมาชิกสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2562
130.หลักเกณฑ์ในการให้เงินกู้สามัญเพื่อการดำรงชีพแก่สมาชิก
129.ประกาศแจ้งแนวทางการปฏิบัติในการยื่นเอกสารขอกู้เงินกับสหกรณ์
128.ประกาศกำหนดวันพิจารณาอนุมัติเงินกู้
อ่านต่อ..
FACEBOOK
 
 
ฝ่ายจัดการ
 • นายยงยุทธิ์ พุฒเพ็ง
  เจ้าหน้าที่สมาคม
 • นางเพ็ญศรี ทิพย์ศรี
  รองผู้จัดการ
 • นายอนุชา แซ่ย่อง
  พนักงานขับรถยนต์
 • นางสุพัตรา เอกอายะ
  ผู้จัดการ
 • นางนาตยา เผ่าพันธ์
  หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ
 • นางสาววรินท์รัตน์ เนตรไลย์
  หัวหน้าฝ่ายจัดเก็บ
 • นางเดือนฤดี พลนารี
  แม่บ้าน
 • นางสาววราลักษณ์ ไชยรัตน์
  หัวหน้าฝ่ายธุรการ
 • นายราชสัน ธิสุทอน
  หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ
 • นางสาวอรอุมา พ่อชมภู
  หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและติดตามหนี้สิน
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จำกัด (สอ.สสจ.นพ)
339/9 ถนนศรีเทพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ 042515793 โทรสาร 042515739