User:
Pwd:


คู่มือ
- คู่มือการใช้งานระบบ


Link ที่เกี่ยวข้อง
- สหกรณ์สาธารณสุขนครพนม
   แจ้งเพื่อทราบและดำเนินการ
  - ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กำลังดำเนินการพัฒาระบบตรวจสอบข้อมูล เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลท่านสมาชิก ได้ครบถ้วนและถูกต้อง
  

 การเข้าสู่ระบบตรวจสอบข้อมูล
  - ทางด้านซ้ายมือ กรอบ Registration
    1. ให้ท่านสมาชิกใส่ รหัสบัตรประชาชน ของท่านสมาชิก ในช่อง User
    2. ให้ท่านสมาชิกใส่ รหัสบัตรประชาชน ของท่านสมาชิก ในช่อง Pass
    3. แล้วกดปุ่ม Login


 ขอบข่ายของระบบตรวจสอบข้อมูล
  - ดูข้อเงินฝาก
  - ดูข้อมูลคนค้ำประกัน
  - ดูข้อมูลหนี้สิน
  - ดูข้อมูลหุ้น


**ระบบตรวจสอบข้อมูลสมาชิก สามารถดูข้อมูลท่านสมาชิกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นและไม่มีผลใดๆกับระบบจริง เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลท่านสมาชิก **
สมาชิกที่ข้อมูลบัตรประชาชนยังไม่มีในระบบ จะไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้
กรุณาติดต่อให้ข้อมูลกับสหกรณ์ด่วน***
356 ถ.อภิบาลบัญชา อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทร 042-515739, 042-515793