วัน จันทร์ วันที่ 06 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558
 
     
     
     
     
นางสาวรุ่งนภา อุดานนท์
ประธานกรรมการ
นายบัวใส พุกพล
รองประธานกรรมการคนที่ 2
นายนิมตร พรหมวิศสตร์
รองประธานกรรมการคนที่ 1
นายฤทธิรงค์ หาญรินทร์
ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
นายวิจิตร สุวรรณไตรย์
กรรมการ
นายสมภพ แสงจันทร์
ประธานกรรมเงินกู้
นางประเดิม อภัยโส
กรรมการ
นายสังคม สีวังพล
กรรมการ
นางลักษมี แสงสว่าง
กรรมการและเหรัญญิก
นางอรัญญา นรสาร
กรรมการ
นางภัทรวรรณ ชัยสวัสดิ์
กรรมการ
นายธวัชชัย แสงจันทร์
กรรมการ
นางอุษารักษ์ สันเสนาะ
กรรมการ
นางสาวธัญรัศม์ คล้ายขำ
กรรมการและเลขานุการ
นายวรพิชญ์ สังข์พุทธินันท์
กรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จำกัด (สอ.สสจ.นพ) 
79 ถนนอดุลยทาน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ 042515793 โทรสาร 042515739
ออกแบบและพัฒนาโดย
นายราชสัน ธิสุทอน E-Mail : Rashasanton@hotmail.com