วัน จันทร์ วันที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
 
     
     
     
     
ดร.นิติเวช นนท์จันทร์
ประธานกรรมการ
นายนิยม สาระวิถี
รองประธานกรรมการคนที่ 1
นางสาวรุ่งนภา อุดานนท์
รองประธานกรรมการคนที่ 2
นายนิรัญ จันทะพันธ์
ประธานกรรมการเงินกู้
นายสุรชัย สูตรสวรรณ
กรรมการและเลขานุการ
นายฤทธิรงค์ หาญรินทร์
ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
นายนิมตร พรหมวิศสตร์
กรรมการและเหรัญญิก
นางพิชญา สำราญพิศ
กรรมการ
นายอุระชาติ ชิณจักร์
กรรมการ
นางภัทรวรรณ ชัยสวัสดิ์
กรรมการ
นางสาวธัญรัศม์ คล้ายขำ
กรรมการ
นายสังคม สีวังพล
กรรมการ
นางลักษมี แสงสว่าง
กรรมการ
นางอรัญญา นรสาร
กรรมการ
นางประเดิม อภัยโส
กรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จำกัด (สอ.สสจ.นพ) 
79 ถนนอดุลยทาน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ 042515793 โทรสาร 042515739
ออกแบบและพัฒนาโดย
นายราชสัน ธิสุทอน E-Mail : Rashasanton@hotmail.com